Asystent (badawczo – dydaktyczny)

Wydział Architektury i Wzornictwa
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs nr 1/WAiW/2022

na stanowisko asystenta (pracownik badawczo-dydaktyczny)
 na Wydziale Architektury i Wzornictwa

kierunek: Architektura Wnętrz

do Pracowni Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1.     Posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, albo stopień doktora.

2.     Posiada, udokumentowany w portfolio, dorobek projektowy w zakresie projektowania architektury wnętrz, w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki lub pokrewnej.

3.     Możliwe jest uwzględnienie  w portfolio, doświadczenia dydaktycznego w zakresie architektury wnętrz, nabytego w ramach prowadzenia wykładów lub ćwiczeń projektowych.

4.     Posiada doświadczenie w obsłudze programów komputerowych do projektowania architektonicznego oraz tworzenia wizualizacji.

 

Do podstawowych obowiązków asystenta, jako pracownika badawczo-dydaktycznego należeć będzie:

współprowadzenie i prowadzenie zajęć w zakresie podstaw projektowania architektury wnętrz na 
I stopniu studiów, wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dziekana oraz prowadzenie samodzielnej działalności badawczej związanej z dyscypliną sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz obowiązki organizacyjne na rzecz Wydziału i Uczelni

 

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 

1.     Podanie do Rektora zawierające zgłoszenie udziału w konkursie (ze wskazaniem numeru konkursu).

2.     Kwestionariusz osobowy według załącznika.

3.     Kopia dyplomu o nadaniu stopnia magistra sztuki lub równorzędnego   

4.     Życiorys zawodowy.

5.     Portfolio dokumentujące dorobek, a szczególnie w zakresie związanym ze specyfiką podaną powyżej w pkt 2 i 3 dot. oczekiwanych kwalifikacji.

6.     Opis innych ważnych dokonań twórczych, badawczych i organizacyjnych.

7.     Zaświadczenie o znajomości języka obcego (min. na poziomie B2+)

8.     Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem w pracy w przypadku wygrania konkursu.

Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – według załącznika.
 

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

Posiadany tytuł zawodowy/stopień nie stanowi kryterium rozstrzygnięcia konkursu.

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1.10.2022 r.

 

Termin składania ofert: do dnia 31.05.2022 r.

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: wyłącznie elektronicznie (skany dokumentów, portfolio w formie pliku o rozmiarze max. do 25 MB) na adres: sok.aiw@asp.gda.pl

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk, Tel. 58 301 28 00 wewn. 71, sok.aiw@asp.gda.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sok.aiw@asp.gda.pl