ASYSTENT W ZAKŁADZIE PARAZYTOLOGII TROPIKALNEJ

hr@gumed.edu.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

 

ASYSTENT  W ZAKŁADZIE PARAZYTOLOGII TROPIKALNEJ

 

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

·       prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,

·       prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),

·       udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,

·       podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

 

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

·       posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,

·       posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej.

 

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

·       posiadanie tytułu zawodowego magistra biologii, biotechnologii, analityki medycznej lub nauk pokrewnych,

·       preferowana specjalizacja z zakresu biotechnologii, biologii molekularnej lub analityki medycznej oraz znajomość parazytologii,

·       znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1,

·       biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie,

·       gotowość do pracy w terenie (mile widziane doświadczenie w tym zakresie),

·       dobrze widziane czynne prawo jazdy kat. B,

·       biegła obsługa programu Office,

·       umiejętność posługiwania się programem Statistica lub innym programem do działań statystycznych,

·       znajomość technik molekularnych,

·       chęć rozwoju.

 

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:

·       dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.

 

OFERUJEMY:

·       umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,

·       pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,

·       możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,

·       atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:

·       Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce tj.:

o posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,

o nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy,

o spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,

o oświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.

·       Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku APLIKUJ.

·       Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.

·       Termin nadsyłania aplikacji to 21.02.2022 r. godz. 23.59 – decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.

·       Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.

·       Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed https://praca.gumed.edu.pl/48945.html.

·       Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

·       Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję Konkursową podejmuje Rektor.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

·       deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:

– oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,

·       CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych) wraz z listem motywacyjnym (krótką informacją argumentującą podzielanie wizji i celów rozwoju jednostki),

·       kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·       dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem

·       (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,

·       (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,

·       kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,

·       inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).

 

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ.

 

    Rektor

Prof. dr hab. Marcin Gruchała