INSTRUKTOR

Wydziale Rzeźby i Intermediów na kierunku Intermedia
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs nr 2/WRiI/2021

na stanowisko instruktora na Wydziale Rzeźby i Intermediów

na kierunku INTERMEDIA

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

I.            Wymagania niezbędne:

0.      Posiadanie tytułu zawodowego magistra potwierdzający kwalifikacje wymagane w konkursie.

1.      Znajomość języka obcego – preferowany język angielski.

2.      Deklaracja, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

II.            Wymagania dodatkowe:

3.      Dorobek artystyczny w zakresie intermediów.

4.      Biegłość w posługiwaniu się technologiami cyfrowymi ( audio/video)  ze szczególnym uwzględnieniem  rejestracji i edycji dźwięku.

5.      Umiejętność  pracy zespołowej.

6.      Umiejętność samodzielnej organizacji wystaw, warsztatów, plenerów , itd.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

1.      Podanie do Rektora zawierające zgłoszenie udziału w konkursie (ze wskazaniem numeru konkursu).

2.      Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata/magistra.

3.      Kwestionariusz osobowy według załącznika.

4.      Życiorys.

5.      Zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu itp.)

6.      Spis i dokumentacja fotograficzna dorobku zawodowego / artystycznego w zakresie kompetencji wymaganych w konkursie oraz pliki audio/video potwierdzające umiejętności w zakresie obróbki audio- wersja cyfrowa.

7.      Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją,
że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy
w przypadku wygrania konkursu.

8.      Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – według wzoru.

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony od 1.07.2021 r. lub od 1.10.2021 r.

Termin składania ofert: do dnia 28.05.2021 r.

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: wyłącznie elektronicznie (skany dokumentów, portfolio w formie pliku) na adres: sok.rii@asp.gda.pl, łączny rozmiar wiadomości nie może przekraczać 25 MB.

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Rzeźby i Intermediów ASP Gdańsk, Tel. 58 305 81 66, sok.rii@asp.gda.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11.06.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sok.rii@asp.gda.pl