konkurs na zastępstwo na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Instytut Matematyki
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Gdańsk, dnia 15.07.2022 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki,
z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
ogłasza konkurs na zastępstwo
na stanowisko adiunkta 
w grupie pracowników dydaktycznych
w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
w Zakładzie Topologii.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668
ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02 września 2022 r. (prosimy o przesyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: sekretariat.mat@ug.edu.pl)

 

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, 100% etatu.

 

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 9 września 2022 r.

 

Słowa Kluczowe: adiunkt, matematyka, Instytut Matematyki, Zakład Topologii, Uniwersytet Gdański

 

 

Wymagania:

 

·       Kandydat powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie matematyka lub informatyka;

·       Kandydat powinien posługiwać się biegle językiem polskim, a także językiem angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

·       Co najmniej 8-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w obszarze matematyki lub informatyki;

·       Istotne osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności dydaktycznej.

·       Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych o tematyce związanej z modelowaniem matematycznym i analizą danych lub zastosowaniem technik komputerowych w matematyce.

 

 

Kandydat może być zaproszony na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną z komisją. Rozmowa może odbyć się w formie telekonferencji.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie
następujących dokumentów:

 

Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny
na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie matematyka lub informatyka
Życiorys naukowy zawierający przede wszystkim opis doświadczeń dydaktycznych i popularyzatorskich, oraz dodatkowo wykaz publikacji naukowych, staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, otrzymanych nagród i stypendiów, wystąpień na konferencjach (wraz z formą prezentacji), informacje o uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł z określeniem roli w tych projektach, opis działalności organizacyjnej, inne istotne informacje
Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego
 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Kandydat może być zaproszony na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną z komisją. Rozmowa będzie dotyczyć przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych, planów badawczych i planów pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe. Rozmowa może odbyć się w formie telekonferencji.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

 

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

                                                                                                                        Dziekan WMFiI

 

                                                                                                                                  /-/

 

Prof. dr hab. Piotr Bojarski

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1.       Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2.       Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.

4.       Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy – Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy – Kodeks Pracy będzie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.       Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,
ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7.       Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8.       Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający
na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9.       Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych,

b)      prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c)      prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na gabriela.wenta@ug.edu.pl