Profesor

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rektor ogłasza konkurs na stanowisko profesora
w Katedrze Zdrowia i Nauk Przyrodniczych, Zakładzie Biologii Molekularnej.

Wymagania stawiane wobec kandydata:

·         Tytuł naukowy profesora nauk medycznych/nauk o zdrowiu;

·         Biegła znajomość języka angielskiego;

·         Znajomość języka polskiego na poziomie dobrym;

·         Znaczący dorobek naukowy, poparty punktowanymi publikacjami;

·         Doświadczenie dydaktyczne;

·         Współpraca naukowa z podmiotami zagranicznymi;

·         Udokumentowany udział w realizacji projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

·         Obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy naukowej.

·         Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1.    zgłoszenie do konkursu,
2.    życiorys (cv),
3.    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
4.    odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
5.    informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6.    program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,

7.    oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i

       Nauce,
8.    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),

9.    klauzulę obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na

stronie Uczelni).

Termin składania ofert upływa 18 października 2021 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana lub dostarczyć osobiście (pok. 24A) lub wysłać na adres e-mail: dziekan@awf.gda.pl

Kontakt telefoniczny 58 55 47 285.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 22 października 2021 r.

Uczelnia przewiduje zatrudnienie w charakterze pracownika badawczo – dydaktycznego, w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy, na podstawie umowy o pracę, od dnia
01 listopada 2021 r.

Uczelnia ma prawo do ew. unieważnienia konkursu z powodu ważnych przyczyn, bez podania uzasadnienia (Statut Uczelni art. 85 ust. 4, pkt. e).