PROFESOR ASP

Wydział Architektury i Wzornictwa Kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora ASP na Wydziale Architektury i Wzornictwa

Kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.      Posiada stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki  lub pokrewnej.

2.      Posiada, udokumentowany w portfolio, dorobek w zakresie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki ze szczególnym uwzględnieniem realizacji prac wielkoformatowych z zakresu street artu.

3.      Posiada, udokumentowane w portfolio, doświadczenie zawodowe                                       i dydaktyczne w zakresie dyscypliny sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki nabytych w ramach prowadzenia wykładów lub ćwiczeń.

4.      Udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

5.      Współpraca międzynarodowa i realizacja prac wielkoformatowych z zakresu street artu w Polsce i za granicą.

6.      Kuratorstwo wystaw.

7.      Autorstwo publikacji w ramach dyscypliny z zakresu sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

Do podstawowych obowiązków dydaktyczno-badawczych na stanowisku profesora ASP należeć będzie prowadzenie zajęć w zakresie architektury przestrzeni kulturowych – szczególnie związanych z działaniami artystycznymi w przestrzeni miejskiej – oraz inicjowanie i prowadzenie samodzielnej działalności badawczej w zakresie dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, z uwzględnieniem specyfiki kierunku.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

1.      Podanie do Rektora zawierające zgłoszenie udziału w konkursie (ze wskazaniem numeru konkursu).

2.      Kwestionariusz osobowy według załącznika.

3.      Kopia dyplomu o nadaniu stopnia magistra sztuki lub równorzędnego.   

4.      Życiorys zawodowy.

5.      Portfolio dokumentujące dorobek, szczególnie w zakresie związanym ze specyfiką podaną w pkt 2 kryteriów kwalifikacyjnych.

6.      Wykaz dorobku dydaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności w zakresie związanym ze specyfiką podaną w pkt 3 kryteriów kwalifikacyjnych.

7.      Opis innych ważnych dokonań twórczych, badawczych i organizacyjnych.

8.      Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

9.       Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – według załącznika.

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony od 1.10.2021 r.

Termin składania ofert: do dnia 28.05.2021 r.

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: wyłącznie elektronicznie (skany dokumentów, portfolio w formie pliku) na adres: sok.aiw@asp.gda.pl, łączny rozmiar wiadomości nie może przekraczać 25 MB.

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk, Tel. 58 301 28 00 wewn. 71, sok.aiw@asp.gda.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11.06.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sok.aiw@asp.gda.pl