profesor uczelni

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Rektor

 ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni

w Katedrze Zdrowia i Nauk Przyrodniczych,

 Zakładzie Biomechaniki i Inżynierii Sportowej

Wymagania stawiane wobec kandydata:

·           Stopień doktora/doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej;

·           Udokumentowany znaczący dorobek naukowy z zakresu nauk o kulturze fizycznej;

·           Współpraca naukowa z podmiotami zagranicznymi;

·           Udokumentowany udział w realizacji projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, jako kierownik projektu bądź wykonawca;

·           Znajomość języka angielskiego;

·           Znajomość języka polskiego;

·           Doświadczenie w pracy dydaktycznej jako nauczyciel akademicki, również na uczelniach zagranicznych, w tym doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu m.in. biomechaniki;

·           Obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy naukowej;

·           Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1.    zgłoszenie do konkursu,
2.    życiorys (cv),
3.    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
4.    odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
5.    informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6.    program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,

7.    oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i

       nauce,
8.    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),

9.    klauzulę obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na

stronie Uczelni).

Termin składania ofert upływa 5 grudnia 2021 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana lub dostarczyć osobiście (pok. 24A). Kontakt telefoniczny 58 55 47 285.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 9 grudnia 2021 r.

Uczelnia przewiduje zatrudnienie w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę. Przewidywany termin zatrudnienia: 01 marca 2022 r.

Uczelnia ma prawo do ew. unieważnienia konkursu z powodu ważnych przyczyn, bez podania uzasadnienia (Statut Uczelni art. 85 ust. 4, pkt. e).

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan@awf.gda.pl