profesor uczelni (badawczo-dydaktyczny)

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 15 sierpnia 2022 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  wrzesień 2022 r.

Słowa Kluczowe: profesor, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka

 

Wymagania:

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej.

 

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

1.       stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka

2.       zgoda na zadeklarowanie w 100% dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

3.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni, na kierunkach Architektura, Gospodarka przestrzenna lub pokrewnych

4.       biegła znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku (certyfikat językowy min. FCE), znajomość innych języków obcych mile widziane (dodatkowe punkty za certyfikaty językowe)

5.       zgoda na prowadzenie zajęć w języku angielskim

6.       obsługa programów komputerowych, m.in. AutoCAD, ArchiCAD, REVIT

7.       doświadczenie w praktyce zawodowej z zakresu architektury i urbanistyki, kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy z biurami architektonicznymi w roli projektanta

8.       dorobek naukowy (monografie, rozdziały w monografii, artykuły); kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za publikacje w czasopismach z Impact Factor

9.       doświadczenie we współpracy międzynarodowej z uczelniami zagranicznymi (np. w formie stażu) potwierdzone stosownymi zaświadczeniami

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego (Budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. B429) lub wysłanie na adres email: igseigp@ug.edu.pl następujących dokumentów:

 

-Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
-Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

-Odpis dyplomu doktora habilitowanego
-Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
-Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku oraz oświadczenie o zgodzie na prowadzenie zajęć w języku angielskim
-Rekomendacje/opinie na temat kandydata/kandydatki potwierdzające posiadaną wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydatki/kandydata.
 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego w Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Psychologii zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.