profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Kultury Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Rektor ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Zdrowia i Nauk Przyrodniczych,

 Zakładzie Dietetyki Sportowej

Wymagania stawiane wobec kandydata:

·           Stopień naukowy doktora/doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej;

·           Znajomość języka angielskiego;

·           Dobra znajomość języka polskiego;

·           Minimum 10-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej z zakresu żywienia człowieka, dietetyki i dietetyki sportowej;

·           Uznany dorobek naukowy z dziedziny nauk o zdrowiu, szczególnie w obszarze nauk o żywieniu człowieka i dietetyki;

·           Doświadczenie praktyczne z zakresu dietetyki sportowej i żywienia człowieka poparte udokumentowaną współpracą z klubami i związkami sportowymi;

·           Doświadczenie w pracy z doktorantami;

·           Obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy naukowej;

·           Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1.    zgłoszenie do konkursu,
2.    życiorys (cv),
3.    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
4.    odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
5.    informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6.    program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,

7.    oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i

       Nauce,
8.    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),

9.    klauzulę obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na

stronie Uczelni).

Termin składania ofert upływa 24 czerwca 2022 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana lub dostarczyć osobiście (pok. 24A). Kontakt telefoniczny 58 55 47 285.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 30 czerwca 2022 r.

Uczelnia przewiduje zatrudnienie w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę.

Uczelnia ma prawo do ew. unieważnienia konkursu z powodu ważnych przyczyn, bez podania uzasadnienia (Statut Uczelni art. 85 ust. 4, pkt. e).

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan@awf.gda.pl