Wykładowca w grupie dydaktycznej

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od października 2021,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności dydaktyczno-naukowych,
 • pracę w międzynarodowym zespole,
 • możliwość uczestnictwa w programie Erasmus+ mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub nauk ekonomicznych;
 2. Zainteresowania naukowe (potwierdzone publikacjami naukowymi i rozprawą doktorską) skupiające się na organizacji i zarządzaniu;
 3. Zainteresowania naukowe związane z branżą turystyczną;
 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, szkolenia, wykłady) w szczególności dotyczących organizacji i zarządzania, zarządzania strategicznego, turystyki;
 5. Doświadczenie w pracy organizatorskiej w szkole wyższej;
 6. Biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego i/lub języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 7. Gotowość do pracy dydaktycznej oraz podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką.

Warunki stanowiska:

 1. Nauczyciel akademicki – pracownik dydaktyczny
 2. Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku lub /i  po angielsku lub/i po rosyjsku.
 3. Obowiązki organizacyjne: udział w procesach międzynarodowych, organizacja konferencji

Zgłoszenie powinno zawierać:

 •  list motywacyjny,
 •  życiorys naukowy lub CV świadczące o spełnieniu wyżej opisanych warunków,
 • kopię dyplomu doktora,
 • wykaz publikacji,
 • oświadczenie, że Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata,
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna oraz klauzula zgody,
 • dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy, posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozawansowany, zaawansowany, biegły)

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne.
Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami (również on-line).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY

1. Administratorem danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Gdańsku (WSTiH) z siedzibą przy ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, zwany dalej:”Administratorem”;

2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

a) na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych

b) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@wstih.pl;

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie przepisów prawa tj. Kodeksu Pracy;

4. Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, to wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem; W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”;

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz WSTiH w Gdańsku na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym;

7. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych;

b) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;

d) cofnięcia zgody, jeżeli dotyczy: przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z WSTiH;

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@wstih.pl