Wykładowca

Wydział Rzeźby i Intermediów
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

 

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs nr 3/WRiI/2022

na stanowisko wykładowcy ( pracownik dydaktyczny )

na Wydziale Rzeźby i Intermediów

na kierunku Fotografia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U.  z  2022 r.  poz. 574 z póź. zm.)  oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie tytułu zawodowego co najmniej magistra potwierdzający kwalifikacje wymagane w konkursie. 
2. Dorobek artystyczny w zakresie  fotografii.
3. Biegłość w posługiwaniu się technologiami cyfrowymi ( foto/video) ze szczególnym uwzględnieniem  cyfrowej edycji fotografii.
4. Umiejętność  pracy zespołowej.
5. Umiejętność samodzielnej organizacji wystaw, warsztatów, plenerów, itd.
6. Znajomość języka obcego (preferowany język angielski).

Wymagane dokumenty:
1. Podanie do Rektora ASP zawierające zgłoszenie udziału w konkursie.
2. Kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania).
3. Kopia dokumentu potwierdzającego  posiadanie tytułu zawodowego magistra.
4. Życiorys zawodowy.
5. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego.
6. Spis i dokumentacja dorobku zawodowego / artystycznego w zakresie kompetencji wymaganych w konkursie – wersja cyfrowa.
7.   Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w wypadku wygrania konkursu.

8.  Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – według załącznika (dokument do pobrania).

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: wyłącznie elektronicznie (skany dokumentów, portfolio w formie pliku) na adres: sok.rii@asp.gda.pl, łączny rozmiar wiadomości nie może przekraczać 25 MB.

Termin składania ofert: do dnia 26.09.2022 r.

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Rzeźby i Intermediów ASP Gdańsk, Tel. 58 305 81 66, sok.rii@asp.gda.pl.

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI do dnia 30.09.2022 r.

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy  na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1.11.2022 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sok.rii@asp.gda.pl