profesor nadzwyczajny

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Politologii.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 3 luty 2021

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia zgodna z rozporządzeniem ministerialnym.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 4 luty 2021

 

Słowa Kluczowe: systemy polityczne, społeczeństwo obywatelskie, partie polityczne

 

Wymagania:

Np. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o polityce i administracji.

Minimum 10 -letni staż pracy badawczej i sprecyzowane zainteresowania badawcze dotyczące systemów politycznych, partii politycznych, społeczeństwa obywatelskiego.

Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem.

Doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych,  jako wykonawca i kierownik.

Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu systemów politycznych, partii politycznych.

Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego i doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych zakładów i katedr naukowych.

Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

Umiejętności związane z obsługą programów i aplikacji wykorzystywanych w procesach nauczania zdalnego.

 

 

Dodatkowymi atutami kandydata będą: szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności dydaktycznych oraz umiejętności związanych z zarządzaniem zespołem. Zaangażowanie w prace zespołów redakcji czasopism naukowych indeksowanych w bazach czasopism.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Instytutu Politoligii UG pok. D401 ul. Bażyńskiego 4 Gdańsk; następujących dokumentów:

 

Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

 

Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego

Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym

Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego i zobowiązanie do realizacji zajęć w języku obcym

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Politologii UG zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

 

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.