profesor

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Rektor

 ogłasza konkurs

na stanowisko profesora

w Katedrze Zdrowia i Nauk Przyrodniczych,

 Zakładzie Fizjologii i Biochemii

Wymagania stawiane wobec kandydata:

·           Tytuł naukowy profesora nauk medycznych i o zdrowiu;

·           Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym;

·           Znajomość języka polskiego na poziomie dobrym;

·           Znaczący dorobek naukowy w zakresie nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych, poparty punktowanymi publikacjami ze wskaźnikiem Impact Factor;

·           Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów dotyczących fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego i żywienia człowieka;

·           Udokumentowany udział w realizacji projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, jako kierownik projektu bądź wykonawca;

·           Doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego w zakresie fizjologii wysiłku fizycznego, testowania sportowców, współpracy z zawodnikami najwyższego poziomu sportowego;

·           Doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, w projektach naukowych w Polsce i za granicą;

·           Doświadczenie w pracach redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym, recenzowanie prac naukowych o wysokim wskaźniku Impact Factor;

·           Doświadczenie w promowaniu prac dyplomowych, w szczególności prac doktorskich;

·           Obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy naukowej;

·           Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1.    zgłoszenie do konkursu,
2.    życiorys (cv),
3.    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
4.    odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
5.    informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6.    program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,

7.    oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i

       nauce,
8.    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),

9.    klauzulę obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na

stronie Uczelni).

Termin składania ofert upływa 17 marca 2021 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana, dostarczyć osobiście (pok. 24A) lub wysłać na adres e-mail: dziekan@awf.gda.pl  Kontakt telefoniczny 58 55 47 285.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 24 marca 2021 r.

Uczelnia przewiduje zatrudnienie w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego, w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy, na podstawie umowy o pracę.

Uczelnia ma prawo do ew. unieważnienia konkursu z powodu ważnych przyczyn, bez podania uzasadnienia (Statut Uczelni art. 85 ust. 4, pkt. e).