Adiunkt

Zakład Biologii Molekularnej MWB UG i GUMed
Uniwersytet Gdański

DZIEKAN Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne ADIUNKTA w Zakładzie Biologii Molekularnej MWB UG i GUMed

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1 marca 2021 roku

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę

Wymagania

–        Stopień naukowy doktora nauk biologicznych,

–        Doświadczenie w pracy w projektach naukowych z zakresu biologii molekularnej i biochemii mikroorganizmów (analiza procesów replikacji DNA, proteolizy, aktywności białek opiekuńczych)

–        Stosowanie technik biologii molekularnej, biochemii, genetyki do klonowania, oczyszczania i analizy białek i kwasów nukleinowych (techniki SPR, AFM, mikroskopowe, bio-informatyczne)

–        Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim i przygotowywania doniesień zjazdowych.

–        Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych

–        Doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca i kierownik

–        Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.

–        Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego, gotowość do podróży służbowych w celu nawiązywania współpracy naukowej oraz poznawania i udoskonalania technik badawczych.

–        Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.