1 asystent

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego

WYMAGANIA

Posiadanie tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie pedagogika lub
w dyscyplinie psychologia oraz doświadczenie praktyczne w instytucjach
z poza szkolnictwa wyższego.
Posiadanie dorobku/doświadczenia dydaktycznego.
Posiadanie udokumentowanego uczestnictwa w konferencjach lub sympozjach oraz w formach doskonalenia dydaktycznego.
Sprawne posługiwanie się komputerem (edytorem tekstu, narzędziami nauczania zdalnego, aplikacjami multimedialnymi).
Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na sprawne komunikowanie się w trakcie zajęć dydaktycznych.
 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

CV wraz z danymi teleadresowymi.
Wykaz dorobku naukowego i doświadczenia praktycznego:
wykaz monografii,
wykaz artykułów w czasopismach naukowych,
wykaz pozostałych publikacji,
wykaz czynnego udziału w konferencjach naukowych.
Wykaz dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje. (Oryginały będą niezbędne do okazania w przypadku zakwalifikowania się kandydata do zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej).
Oświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora wraz z tytułem rozprawy doktorskiej, datą oraz nazwą uczelni, która go nadała. (Oryginał będzie niezbędny do okazania w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej) – kandydat posiadający stopień naukowy doktora.
Oświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra lub równorzędnego wraz z tematem pracy dyplomowej, datą oraz nazwą uczelni, w której praca została obroniona. (Oryginał będzie niezbędny do okazania w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej) – zarówno kandydat posiadający stopień naukowy doktora, jak i kandydat posiadający tytuł zawodowy magistra.
Złożenie oświadczenia o deklaracji zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej, jako podstawowym miejscu pracy.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wymagane dokumenty powinny być w języku polskim.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rozpatrywane będą dokumenty wysłane pocztą elektroniczną do dnia 23.02.2022 r. do godz. 12 00 na adres: dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl
W tytule wiadomości należy wpisać: „oferta pracy-konkurs asystent pedagogika 2022”
Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

W dniu 24.02.2022 r. w godz. 09 00 – 12 00 odbędzie się obowiązkowa rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko objęte konkursem w siedzibie uczelni:

 

Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

 

W dniu 23.02.2022 r. w godz. 12 00 – 15 00 należy skontaktować się pod numerem 261 262 508 w celu ustalenia konkretnej godziny spotkania (decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych).

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24.02.2022 r.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do telefonicznego informowania wyłącznie kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia, a także do odstąpienia od rozstrzygania konkursu w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV jest Akademia Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69.

2.       Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod@amw.gdynia.pl.

3.       Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne.

4.       Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.       Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7.       Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

8.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9.       Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie wymienionych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10.   W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl