Adiunkt / Profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie informatyka lub dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

praca@wsaib.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój, Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni, nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w Dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinach:

 

– automatyka, elektronika, elektrotechnika,

– informatyka techniczna i telekomunikacyjna,

– inżyniera lądowa i transport,

– inżyniera materiałowa,

– inżyniera mechaniczna,

– inżyniera środowiska i energetyka.

 

oraz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

 

– matematyka,

– nauki o fizyce.

 

Oczekiwania:

 − stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,

 − osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,

 − wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,

− wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

− gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

 

Zakres realizowanych zadań:

 − prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,

 − realizowanie działalności naukowej, skutkującej w szczególności publikowaniem artykułów naukowych i monografii oraz pracami rozwojowymi, mającymi wpływ na rozwój nauki oraz funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,

− działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

 

 

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 − podanie o zatrudnienie skierowane do  Rektora WSAiB

− życiorys,

 − kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,

− wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,

 − informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,

− oświadczenie kandydatki/kandydata, że:

▪ nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat;

▪ ma pełną zdolność do czynności prawnych;

▪ korzysta z pełni praw publicznych;

▪ nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@wsaib.pl