Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nawigacji UMG.

Wydział Nawigacyjny
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Miejsce: Gdynia

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ADIUNKTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 26.10.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.12.2022, do godz. 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 03.01.2023

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–        zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

–        posiadanie stopnia doktora nauk technicznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

–        znajomość w stopniu co najmniej dobrym języka programowania Python

–        posiadanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: technologie informacyjne, badania operacyjne oraz informatyka

–        dorobek naukowy i publikacyjny w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport będzie dodatkowym atutem

WYMAGANE DOKUMENTY:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;

–        CV;

–        kserokopia posiadanych dyplomów oraz certyfikatów.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

–        w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Nawigacyjnego, al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia, tel. (58) 558 61 34, e-mail: biuro@wn.umg.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION:  Gdynia Maritime University, Faculty of Navigation, Department of Navigation

CITY: Gdynia

POSITION: Assistant professor

DISCIPLINE: Civil and transport engineering

POSTED: 26.10.2022

EXPIRES: 30.12.2022, 2 PM

WEBSITE: http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy                          

KEY WORDS:  transport, IT, automatics and robotics, electronics, electrical engineering  

The research assistant candidate should have:

–          having a PhD degree in technical sciences in the field of engineering and technical sciences

–           knowledge of at least good knowledge of the Python programming language

–          having the knowledge necessary to conduct classes in the following subjects: information technology, operations research and computer science

–          scientific and publishing achievements in the discipline of civil engineering and transport will be an additional advantage

Applying candidates are asked to prepare:

–        an application for employment addressed to the Rector of the Gdynia Maritime University;

–        short CV;

–        photocopies of diploma and certificates held

 

 

 

 

 

 

Załączniki