aduinkt

praca@wsaib.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości

Oczekiwania:

stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,
osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse,
wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.
Zakres realizowanych zadań:

kierowanie całokształtem działalności katedry
inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie działalności naukowej podległych pracowników,
organizowanie oraz nadzorowanie działalności dydaktycznej podległych pracowników.
Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
życiorys,
kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią.
Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@wsaib.pl