asystent

Wydział Mechaniczno-Elektryczny
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w Katedrze Matematyki i Fizyki na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym

 

INSTYTUCJA: Akademia Marynarki Wojennej

MIASTO: Gdynia

STANOWISKO: asystent, Katedra Matematyki i Fizyki

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka

DATA OGŁOSZENIA: 10.06.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.09.2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.amw.gdynia.pl

SŁOWA KLUCZOWE: matematyka, matematyka stosowana, statystyka

 

WARUNKI KONKURSU

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które (spełniają wymogi określone w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. tj. Dz. U. 2021 r. poz. 478):

 

1.    Posiadają tytuł magistra matematyki lub magistra inżyniera w dyscyplinie matematyka

2.    Zadeklarują chęć zatrudnienia na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.

3.    Biegle posługują się językiem polskim w mowie i piśmie.

4.    Sprawnie posługuje się komputerem (edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do prezentacji, narzędziami nauczania zdalnego, aplikacjami multimedialnymi).

 

Kryteria dodatkowe

 

1.    Oczekiwana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

2.    Oczekiwana jest działalność naukowa w zakresie matematyki stosowanej.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1.    CV wraz z danymi teleadresowymi.

2.    Kserokopię dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

3.    Wykaz dorobku naukowego.

4.    Oświadczenie o deklaracji zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej, jako podstawowym miejscu pracy

5.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do   przeprowadzenia konkursu.

6.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV jest Akademia Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni (81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69, ). Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod@amw.gdynia.pl. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne. Podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku). Podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu pracy nie jest obowiązkowe, a brak takich danych w CV nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora oraz będą przechowywane przez 12 miesięcy . Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.    Wymagane dokumenty powinny być w języku polskim.

8.    W przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest tłumaczenie dokumentów poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

 

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

1.Konkurs trwa do 03.09.2021 r.

2.Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 03.09.2021 r. pod adresem: 

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

ul. inż. J. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

Wydział Mechaniczno-Elektryczny
z dopiskiem „asystent – oferta pracy” 

 

albo emailem m.bielska@amw.gdynia.pl

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Szczegółowych informacji udziela Monika Bielska, tel. 261 26 26 35

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.09.2021 r. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do pisemnego poinformowania o wynikach jedynie wybranych kandydatów.

 

Dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego

dr hab. inż. Grzegorz Grzeczka, prof. AMW,

tel. 261 26 26 35,

e-mail:

g.grzeczka@amw.gdynia.pl;

 

 

 

Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w Katedrze Matematyki i Fizyki na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym

 

INSTYTUCJA: Akademia Marynarki Wojennej

MIASTO: Gdynia

STANOWISKO: asystent, Katedra Matematyki i Fizyki

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka

DATA OGŁOSZENIA: 10.06.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.09.2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.amw.gdynia.pl

SŁOWA KLUCZOWE: matematyka, matematyka stosowana, statystyka

 

WARUNKI KONKURSU

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które (spełniają wymogi określone w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. tj. Dz. U. 2021 r. poz. 478):

 

1.    Posiadają tytuł magistra matematyki lub magistra inżyniera w dyscyplinie matematyka

2.    Zadeklarują chęć zatrudnienia na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.

3.    Biegle posługują się językiem polskim w mowie i piśmie.

4.    Sprawnie posługuje się komputerem (edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do prezentacji, narzędziami nauczania zdalnego, aplikacjami multimedialnymi).

 

Kryteria dodatkowe

 

1.    Oczekiwana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

2.    Oczekiwana jest działalność naukowa w zakresie matematyki stosowanej.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1.    CV wraz z danymi teleadresowymi.

2.    Kserokopię dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

3.    Wykaz dorobku naukowego.

4.    Oświadczenie o deklaracji zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej, jako podstawowym miejscu pracy

5.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do   przeprowadzenia konkursu.

6.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV jest Akademia Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni (81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69, ). Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod@amw.gdynia.pl. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne. Podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku). Podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu pracy nie jest obowiązkowe, a brak takich danych w CV nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora oraz będą przechowywane przez 12 miesięcy . Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.    Wymagane dokumenty powinny być w języku polskim.

8.    W przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest tłumaczenie dokumentów poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

 

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

1.Konkurs trwa do 03.09.2021 r.

2.Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 03.09.2021 r. pod adresem: 

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

ul. inż. J. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

Wydział Mechaniczno-Elektryczny
z dopiskiem „asystent – oferta pracy” 

 

albo emailem m.bielska@amw.gdynia.pl

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Szczegółowych informacji udziela Monika Bielska, tel. 261 26 26 35

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.09.2021 r. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do pisemnego poinformowania o wynikach jedynie wybranych kandydatów.

 

Dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego

dr hab. inż. Grzegorz Grzeczka, prof. AMW,

tel. 261 26 26 35,

e-mail:

g.grzeczka@amw.gdynia.pl;

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.amw.gdynia.pl.