asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

WYMAGANIA

Posiadanie tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie psychologia lub stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia.
Posiadanie dorobku/doświadczenia dydaktycznego.
Posiadanie udokumentowanego uczestnictwa w konferencjach lub sympozjach oraz w formach doskonalenia dydaktycznego.
Sprawne posługiwanie się komputerem (edytorem tekstu, narzędziami nauczania zdalnego, aplikacjami multimedialnymi).
Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na sprawne komunikowanie się w trakcie zajęć dydaktycznych.
 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

CV wraz z danymi teleadresowymi.
Wykaz dorobku naukowego:
wykaz monografii,
wykaz artykułów w czasopismach naukowych,
wykaz pozostałych publikacji,
wykaz czynnego udziału w konferencjach naukowych.
Wykaz dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje. (Oryginały będą niezbędne do okazania w przypadku zakwalifikowania się kandydata do zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej).
Oświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora wraz z tytułem rozprawy doktorskiej, datą oraz nazwą uczelni, która go nadała. (Oryginał będzie niezbędny do okazania w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej) – kandydat posiadający stopień naukowy doktora.
Oświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra lub równorzędnego wraz z tematem pracy dyplomowej, datą oraz nazwą uczelni, w której praca została obroniona. (Oryginał będzie niezbędny do okazania w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej) – zarówno kandydat posiadający stopień naukowy doktora, jak i kandydat posiadający tytuł zawodowy magistra.
Złożenie oświadczenia o deklaracji zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej, jako podstawowym miejscu pracy.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wymagane dokumenty powinny być w języku polskim.
 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rozpatrywane będą dokumenty wysłane pocztą elektroniczną do dnia 28.06.2021 r. na adres: dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl
W tytule wiadomości należy wpisać: „oferta pracy-konkurs asystent pedagogika 2021”
Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

W dniu 01.07.2021 r. w godz. 10 00 – 13 00 odbędzie się obowiązkowa rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko objęte konkursem w siedzibie uczelni:

 

Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

 

W dniach 29.06.2021 r. – 30.06.2021 r. należy skontaktować się po numerem 261 262 508 (w godz. 08 00 – 15 00) w celu ustalenia konkretnej godziny spotkania (decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych).

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 02.07.2021 r.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do telefonicznego informowania wyłącznie kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.kubicka@amw.gdynia.pl