Lektor języka angielskiego [2 etaty]

Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR

UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

na dwa stanowiska

lektora  języka  angielskiego

w grupie pracowników dydaktycznych

 

Data ogłoszenia konkursu: 27 maja 2022 r.

Termin składania ofert: 28 czerwca 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 8 lipca 2022 r.

 

WARUNKI  ZATRUDNIENIA

Zatrudnienie w Studium Języków Obcych w pełnym wymiarze czasu pracy (pensum roczne 540 godz.) na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 października 2022r. , gdzie Uniwersytet Morski będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

ZAKRES GŁÓWNYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

– prowadzenie zajęć z języka angielskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zajęcia w weekendy) na różnych wydziałach uczelni,

– nauczanie języka ogólnego i specjalistycznego,

– zaangażowanie w prace związane z przygotowywaniem materiałów dydaktycznych, testów i egzaminów,

– udział w egzaminach ze znajomości języka angielskiego prowadzonych w uczelni, w tym opracowywanie materiałów egzaminacyjnych,

– uczestnictwo w przedsięwzięciach szkoleniowo-metodycznych organizowanych w uczelni,

– podnoszenie kwalifikacji językowych i metodycznych,

– zaangażowanie w prace organizacyjne Studium.

WYMAGANIA  PODSTAWOWE  STAWIANE  KANDYDATOM:

– dyplom magistra filologii angielskiej, preferowana specjalność nauczycielska,

– nie mniej niż pięć lat stażu pracy dydaktycznej  (oświata dorosłych / szkolnictwo średnie),

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka ogólnego i/lub specjalistycznego na wszystkich poziomach zaawansowania,

– udokumentowany rozwój zawodowy (kursy, szkolenia, warsztaty, itp.), które będą oceniane pod kątem ich przydatności w pracy w Studium Języków Obcych,

– znajomość technik multimedialnych w zakresie dydaktyki języka obcego,

– znajomość CEFR,

– w przypadku kandydatów obcokrajowców biegła znajomość języka polskiego potwierdzona certyfikatem,

– w przypadku uzyskania dyplomu za granicą potrzeby jest dokument wydany przez NAWA stwierdzający jego równoważność z dyplomem polskim lub nostryfikacja dyplomu,

– do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz 1668) oraz Statucie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

WYMAGANIA  DODATKOWE:

– mile widziane udokumentowane kompetencje i doświadczenie w nauczania innego nowożytnego języka obcego,

– mile widziane doświadczenie w sporządzaniu tłumaczeń pisemnych i/lub ustnych z zakresu ESP.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

Podanie o zatrudnienie do Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
CV
Kwestionariusz osobowy.
Potwierdzona kopia dyplomu magistra filologii angielskiej.
Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej.
Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, ukończone kursy i szkolenia.
Oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz 1668).
Oświadczenie o wyborze Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
 

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Uniwersytet Morski w Gdyni

Biuro Prorektora ds. Kształcenia

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

do dnia 28 czerwca 2022r. włącznie

z dopiskiem „konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego”

tel.: (58) 55-86-437  lub  (58) 55-86-227

tel. kom.: +48 506-960-592

    LUB

 drogą elektroniczną na adres: pror.k@umg.edu.pl(link sends e-mail)

 

Prosimy o umieszczenie na przesyłanych dokumentach klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy(link is external).

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej   z osobami wstępnie zakwalifikowanymi do dalszego postępowania.

Uniwersytet Morski w Gdyni nie zapewnia mieszkania.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na pror.k@umg.edu.pl