Lektor języka angielskiego [2 etaty]

Studium Języków Obcych
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR

UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

na dwa stanowiska 

lektora  języka  angielskiego

w grupie pracowników dydaktycznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz 1668) oraz Statucie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

Data ogłoszenia konkursu: 18 maja 2021r.

Termin składania ofert: 18 czerwca 2021r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 2 lipca 2021r.

 

WARUNKI  ZATRUDNIENIA

Zatrudnienie w Studium Języków Obcych w pełnym wymiarze czasu pracy (pensum roczne 540 godz.) na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 października 2021r. do 30 września 2022r., gdzie Uniwersytet Morski będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

ZAKRES GŁÓWNYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

– prowadzenie zajęć z języka angielskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  (zajęcia w weekendy) na różnych wydziałach uczelni,

– nauczanie języka ogólnego i specjalistycznego,

– zaangażowanie w prace związane z przygotowywaniem materiałów dydaktycznych, testów   i egzaminów,

– udział w egzaminach ze znajomości języka angielskiego prowadzonych w uczelni, w tym  opracowywanie materiałów egzaminacyjnych,

– uczestnictwo w przedsięwzięciach szkoleniowo-metodycznych organizowanych w uczelni,

– podnoszenie kwalifikacji językowych i metodycznych,

– zaangażowanie w prace organizacyjne Studium.

WYMAGANIA  PODSTAWOWE  STAWIANE  KANDYDATOM:

– dyplom magistra filologii angielskiej, preferowana specjalność nauczycielska,

– nie mniej niż pięć lat stażu pracy dydaktycznej  (oświata dorosłych / szkolnictwo średnie),

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka ogólnego i/lub specjalistycznego  na wszystkich poziomach zaawansowania,

– udokumentowany rozwój zawodowy (kursy, szkolenia, warsztaty, itp.), które będą oceniane  pod kątem ich przydatności w pracy w Studium Języków Obcych,

– znajomość technik multimedialnych w zakresie dydaktyki języka obcego,

– znajomość CEFR,

– w przypadku kandydatów obcokrajowców władanie językiem polskim na poziomie języka ojczystego.

WYMAGANIA  DODATKOWE:

– mile widziane udokumentowane kompetencje i doświadczenie w nauczania innego nowożytnego języka obcego,

– mile widziane doświadczenie w sporządzaniu tłumaczeń pisemnych i/lub ustnych z zakresu ESP.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

1.      Podanie o zatrudnienie do Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

2.      CV

3.      Kwestionariusz osobowy.

4.      Potwierdzona kopia dyplomu magistra filologii angielskiej.

5.      Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej.

6.      Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, ukończone kursy i szkolenia.

7.   Oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz 1668).

8.   Oświadczenie o wyborze Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

9.   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.

 

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

                                               Uniwersytet Morski w Gdyni

                                               Biuro Prorektora ds. Kształcenia

                                               ul. Morska 81-87

                                               81-225 Gdynia

                                               do dnia 18 czerwca 2021r. włącznie

                        z dopiskiem „konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego”

                                               tel.: (58) 55-86-437

                                               tel. kom.: +48 505-279-770

lub drogą elektroniczną na adres: pror.k@umg.edu.pl

Prosimy o umieszczenie na przesyłanych dokumentach klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej   z osobami wstępnie zakwalifikowanymi do dalszego postępowania.

Uniwersytet Morski w Gdyni nie zapewnia mieszkania.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na pror.k@umg.edu.pl