profesor uczelni

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Lider dyscypliny pedagogika ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni badawczo-dydaktycznego w Katedrze Studiów Edukacyjnych

WYMAGANIA

Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika lub stopnia doktora habilitowanego w innej dyscyplinie nauk humanistycznych albo społecznych (wraz ze stopniem naukowym doktora pedagogiki i dorobkiem naukowym w dyscyplinie pedagogika). Jest to warunek konieczny. Niespełnienie go powoduje dyskwalifikację kandydata z konkursu.
Posiadanie znacznych i twórczych osiągnięć naukowych związanych
z dyscypliną pedagogika.
Systematyczne prowadzenie aktywnej działalności naukowej udokumentowanej dorobkiem naukowym.
Opublikowanie:
w ciągu ostatnich dwóch lat przynajmniej dwóch artykułów naukowych za minimum 70 punktów,
lub w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej jednego artykułu naukowego za minimum 100 punktów,
lub przynajmniej jednej monografii w ciągu ostatnich trzech lat.
Posiadanie udokumentowanego kilkuletniego doświadczenia dydaktycznego.
Doświadczenie w pełnieniu roli promotora prac licencjackich lub magisterskich (należy podać nazwy uczelni oraz przybliżoną liczbę dyplomantów).
Sprawne posługiwanie się komputerem (edytorem tekstu, narzędziami nauczania zdalnego, aplikacjami multimedialnymi).
Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na sprawne komunikowanie się w trakcie zajęć dydaktycznych i wystąpień naukowych.
 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

CV wraz z danymi teleadresowymi.
Wykaz dorobku naukowego:
wykaz monografii,
wykaz artykułów w czasopismach naukowych,
wykaz pozostałych publikacji,
wykaz czynnego udziału w konferencjach naukowych.
Wykaz dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i doświadczenie. (Oryginały będą niezbędne do okazania w przypadku zakwalifikowania się kandydata do zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej).
Oświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego wraz
z nazwą instytucji, która przeprowadziła postępowanie o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. (Oryginał będzie niezbędny do okazania
w przypadku zakwalifikowania się kandydata do zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej).
Oświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora wraz z tytułem rozprawy doktorskiej, datą oraz nazwą uczelni, która go nadała – w przypadku kandydata ze stopniem naukowym zarówno doktora habilitowanego, jak i doktora. (Oryginał będzie niezbędny do okazania w przypadku zakwalifikowania się kandydata do zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej).
Złożenie oświadczenia o deklaracji zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wymagane dokumenty powinny być w języku polskim.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rozpatrywane będą dokumenty wysłane pocztą elektroniczną do dnia 08.07.2022 r. do godz. 08 00 na adres: dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl
W tytule wiadomości należy wpisać: „oferta pracy-konkurs profesor uczelni2 pedagogika 2022”
Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

W dniu 08.07.2022 r. w godz. 10 00 – 13 00 odbędzie się obowiązkowa rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko objęte konkursem w siedzibie uczelni:

 

Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

 

W dniu 07.07.2022 r. (w godz. 08 00 – 15 00) należy skontaktować się po numerem 261 262 508 w celu ustalenia konkretnej godziny spotkania (decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych).

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 08.07.2022 r.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do telefonicznego informowania wyłącznie kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl