Adiunkt

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska:
1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2022 r. poz. 574, z późn.zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej
z dnia 3 czerwca 2019 r. (j.t. Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) na stanowisku adiunkta,
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2022 r.,
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Techniki Cieplnej, umowa o pracę w wymiarze 3/8 etatu,
4) okres zatrudnienia: od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r razem 12 miesięcy w ramach ZB7
5) realizacja zadań w ramach projektu NCBiR „Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli
eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o 
algorytmy sztucznej inteligencji” (OPTI_AI_UNIT)
Zadania (opis zadań w punktach):
1) Kalibracja modelu CFD oraz zredukowanego dla generatora w warunkach demonstracyjnych w oparciu o 
dane rzeczywiste.
2) Wsparcie merytoryczne w zakresie walidacji modeli zredukowanych w oparciu o algorytmy sztucznej
inteligencji Artificial Intelligence (AI) dla urządzeń krytycznych.
3) Weryfikacja działania repozytorium: jakość odtwarzanych parametrów, szybkość działania, etc. w
warunkach demonstracyjnych.
4) Weryfikacja zaimplementowanych algorytmów aproksymacji do przeszukiwania repozytorium wyników
opracowanych w oparciu o modele zredukowane POD-RBF lub algorytmy sztucznej inteligencji.
Wymagania:
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data i 
numer umowy o Dofinansowanie:
2020-06-26
umowa nr POIR.01.01.01-00-1253/19-00
Nazwa projektu Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania
dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o algorytmy sztucznej
inteligencji
Akronim projektu OPTI_AI_UNIT
1) Stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
2) Umiejętność numerycznego modelowania procesów sprzężonych z wykorzystaniem metod komputerowej
mechaniki płynów (CFD) potwierdzona publikacjami lub udziałem w projektach badawczych.
3) Umiejętność obsługi modeli zredukowanych bazujących na technikach aproksymacyjnych, np. POD-RBF
potwierdzona udziałem w projektach naukowo-badawczych.
4) Umiejętność pisania funkcji własnych użytkownika na potrzeby programu Ansys Fluent.
5) Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego formułowania wniosków.
6) Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych.
7) Wysoka motywacja do dalszego rozwoju i umiejętność pracy w grupie

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wojciech.adamczyk@polsl.pl