Adiunkt

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska:

1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2022 r. poz. 574, z późn.zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. (j.t. Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) na stanowisku adiunkta,

2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2022 r.,

3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Techniki Cieplnej, umowa o pracę w wymiarze 3/8 etatu,

4) okres zatrudnienia: od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r razem 12 miesięcy w ramach ZB7

5) realizacja zadań w ramach projektu NCBiR „Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji” (OPTI_AI_UNIT)

Zadania (opis zadań w punktach):

1) Kalibracja modelu CFD oraz zredukowanego dla transformatorów w warunkach demonstracyjnych w oparciu o dane rzeczywiste.

2) Wsparcie merytoryczne w zakresie walidacji modeli zredukowanych w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji Artificial Intelligence (AI) dla urządzeń krytycznych.

3) Weryfikacja działania repozytorium: jakość odtwarzanych parametrów, szybkość działania, etc. w warunkach demonstracyjnych.

4) Weryfikacja zaimplementowanych algorytmów aproksymacji do przeszukiwania repozytorium wyników opracowanych w oparciu o modele zredukowane POD-RBF lub algorytmy sztucznej inteligencji.

 

Wymagania:

1) Stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

2) Umiejętność numerycznego modelowania procesów sprzężonych z wykorzystaniem metod komputerowej mechaniki płynów (CFD) potwierdzona publikacjami lub udziałem w projektach badawczych.

3) Umiejętność obsługi modeli zredukowanych bazujących na technikach aproksymacyjnych

4) Umiejętność pisania funkcji własnych użytkownika na potrzeby programu Ansys Fluent.

5) Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego formułowania wniosków.

6) Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych.

7) Wysoka motywacja do dalszego rozwoju i umiejętność pracy w grupie.

Dodatkowe wymagania:

1) Znajomość języka angielskiego w stopniu C1 potwierdzona certyfikatami lub publikacjami.

2) Kandydat powinien posiadać doświadczenie programistyczne (C, C++).

3) Predyspozycje do pracy w zespole badawczym.

4) Znajomość oprogramowania Ansys FLUENT.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wojciech.adamczyk@polsl.pl