Adiunkt

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska:

1)      do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2022 r. poz. 574, z późn.zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. (j.t. Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) na stanowisku adiunkta,

2)     przewidywana data rozpoczęcia pracy: 1.10.2022,

3)     miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Techniki Cieplnej, umowa o pracę pełen etat,

4)    okres zatrudnienia: od 01.10.2022 do 31.12.2023.

Zadania (opis zadań w punktach):

1)      Inwentaryzacja budynków użyteczności publicznej

2)     Analiza statystyczna zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej

3)     Opracowanie założeń dla systemu monitoringu wybranych budynków

4)    Przygotowywanie publikacji naukowych

5)     Przygotowywanie raportów projektu

Wymagania:

1)        Ukończone studia wyższe (magisterskie) o kierunku energetyka lub pokrewnym.

2)       Posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika, energetyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, mechanika, lub stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria mechaniczna, inżynieria biomedyczna lub w dyscyplinach pokrewnych.

3)       Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku adiunkt-postdoc w projektach badawczych.

4)       Posiada umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych, potwierdzoną co najmniej                       3 publikacjami z IF (jako współautor). Dodatkowe publikacje w czasopismach lub monografiach z nadaną punktacją ministerialną będą dodatkowym atutem.

5)       Biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego potwierdzona doświadczeniem w pracy w międzynarodowych zespołach badawczych lub doświadczeniem w prowadzeniu akademickich zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

6)       Charakteryzuje się wysoką motywacją do dalszego rozwoju naukowego oraz posiada bardzo dobre umiejętności interpersonalne oraz umiejętność pracy w intensywnie pracującym zespole badawczym.

Wymagane dokumenty:

1)      Podanie kandydata zawierające krótkie uzasadnienie zatrudnienia

2)     Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora (lub dokument równoważny) oraz wykaz ocen ze studiów doktoranckich

3)     Kwestionariusz osobowy (według wzoru)

4)    Życiorys zawodowy i naukowy CV w języku angielskim

5)     List motywacyjny w języku angielskim

6)     Pozostałe potwierdzenia poświadczające spełnienie przez kandydata na ogłaszane stanowisko w/w wymagań, w postaci dyplomów, referencji, artykułów naukowych, prezentacji konferencyjnych, publikacji w czasopismach popularno-naukowych i branżowych

7)     Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na andrzej.szlek@polsl.pl