adiunkt

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska:

1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2022 r. poz.574, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora nauk technicznych,

2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 15.07.2022 r.

3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, umowa o pracę w wymiarze Zadanie 2: pełny etat, Zadanie 6: pełny etat

4) okres zatrudnienia w ramach 2 zadań projektowych (2 i 6): od 15.07.2022 do 31.03.2025,

5) realizacja zadań w projekcie badawczym pt.: „Plan Dekarbonizacji Krajowej Energetyki Zawodowej Na Drodze Modernizacji z Wykorzystaniem Reaktorów Jądrowych”, Akronim projektu DEsire,

projekt wybrany w ramach VI konkursu GOSPOSTRATEG Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”,

finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie zgodnie z umową nr GOSPOSTRATEG-VI/0032/2021-00 z dn. 15.03.2022r.

 

Opis stanowiska/roli w projekcie:

· w ramach Zadania Badawczego nr 2 (od dnia podpisania umowy do 30.09.2023):

o prowadzenie prac nad modelami symulacyjnymi oraz algorytmami do analiz ekonomicznych,

o prowadzenie optymalizacji sposobów integracji obiegów turbin parowych z reaktorami lub systemami reaktorów jądrowych IV generacji,

o prowadzenie symulacji pracy systemów po przeprowadzonej modernizacji,

o prowadzenie analiz z wykorzystaniem opracowanych w ramach zadania badawczego modeli symulacyjnych oraz algorytmów do analiz ekonomicznych,

o szacowanie nakładów inwestycyjnych oraz potencjalnych oszczędności inwestycyjnych, jakie mogą pojawić się z uwagi na wykorzystanie elementów zastanych infrastruktury elektrowni węglowych w ramach inwestycji jądrowych,

o agregacja efektów osiąganych w realizowanych równolegle zadaniach badawczych ZB1 i ZB3 oraz prowadzenie dokumentacji badawczej projektu,

o opracowywanie sprawozdań z realizacji zadania badawczego ZB1 oraz sprawozdań i raportów zbiorczych dla projektu,

o opracowanie tekstów artykułów naukowych, odpowiednich raportów oraz reprezentowanie Lidera projektu na konferencjach, seminariach, webinariach,

o prowadzenie strony internetowej projektu.

· w ramach Zadania Badawczego nr 6 (od 01.10.2023 do 31.03.2025):

o poszukiwanie oraz utrzymywanie kontaktów z interesariuszami organizowanego w ramach projektu Klastra Transformacji Energetyki Zawodowej,

o identyfikacja światowych rozwiązań w zakresie inwestycji jądrowych;

o identyfikacja dostawców technologii jądrowych wraz z oceną stosowalności zgodnie z opcją technologiczną Coal-to-Nuclear,

o identyfikacja barier inwestycyjnych w ramach krajowej energetyki,

o agregacja efektów osiąganych w realizowanych równolegle zadaniach badawczych ZB4, ZB5 i ZB7 oraz prowadzenie dokumentacji badawczej projektu,

o wsparcie interesariuszy inwestycji jądrowych w ramach pilotażu Klastra Transformacji Energetyki Jądrowej,

o opracowanie tekstów artykułów naukowych, odpowiednich raportów oraz reprezentowanie Lidera projektu na konferencjach, seminariach, webinariach,

o prowadzenie strony internetowej projektu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.bartela@polsl.pl