Adiunkt badawczy

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska:
1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w:
a. ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2022 r. poz.
574, z późn.zm.)
b. Statucie Politechniki Śląskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. (j.t. Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339)
dotyczące stanowiska adiunkta
c. Załączniku do uchwały Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany
Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe
Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 1.10.2022,
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Techniki Cieplnej, umowa o pracę pełen etat,
4) okres zatrudnienia: 12 miesięcy
Zadania (opis zadań w punktach):
1) opracowywanie danych eksperymentalnych
2) przygotowywanie korelacji dla potrzeb analizy LCA i skalowania procesu
3) przygotowywanie publikacji naukowych
Wymagania:
1) Ukończone studia wyższe (magisterskie) o kierunku energetyka lub pokrewnym
2) Doktorat w zakresie analizy systemowej układów energetycznych (nadany przez polskie jednostki
naukowe lub uznawany za równorzędny polskiemu na bazie umów międzynarodowych lub
nostryfikowany)
3) Liczba cytowań według bazy Scopus nie mniejsza niż 250
4) Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych obejmujących swoim zakresem problematykę
biowęgla oraz analizę LCA potwierdzona oświadczeniem kierownika projektu
Wymagane dokumenty:
1) Podanie kandydata zawierające krótkie uzasadnienie zatrudnienia
2) Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora oraz wykaz ocen ze studiów. W przypadku doktoratów
nostryfikowanych – potwierdzenie nostryfikacji.
3) Kwestionariusz osobowy (według wzoru)
4) Życiorys zawodowy i naukowy CV w języku angielskim
5) List motywacyjny w języku angielskim
6) Pozostałe potwierdzenia poświadczające spełnienie przez kandydata na ogłaszane stanowisko w/w
wymagań, w postaci dyplomów, referencji, artykułów naukowych, prezentacji konferencyjnych, publikacji
w czasopismach popularno-naukowych i branżowych
7) Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego
Uczelnia oferuje (w punktach):
1) Kontrakt (umowa o pracę na czas określony) 12 miesięcy.
2) Płacę brutto w granicach 90 000 zł/rok.
3) Możliwość pracy w multidyscyplinarnym, międzynarodowym zespole
4) Możliwość uzyskania dodatków projakościowych za publikacje naukowe w wysoko punktowanych
czasopismach np. 18 000 zł do 120 000 zł rocznie dla zespołu współautorów w zależności od rangi
czasopisma
5) Koncentrację w 100% na badaniach. Nie przewiduje się obowiązków dydaktycznych.