Adiunkt badawczy

Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska:
1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2022 r. poz. 574, z późn.zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej
z dnia 3 czerwca 2019 r. (j.t. Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) na stanowisku adiunkta,
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 1.10.2023,
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Techniki Cieplnej, umowa o pracę pełen etat,
4) okres zatrudnienia: od 1.10.2023 do 30.06.2026
Zadania:
1) obliczenia CFD reaktorów realizujących procesy termochemicznej konwersji biomasy, w tym reaktorów z
ruchomymi elementami stałymi
2) obliczenia CFD reaktorów realizujących spalanie w tlenie
3) przygotowywanie publikacji naukowych
4) przygotowywanie raportów projektu
Wymagania:
1) Ukończone studia wyższe (magisterskie) o kierunku energetyka, inżynieria środowiska lub pokrewnym
2) Stopień doktora w zakresie modelowania CFD układów z reakcjami chemicznymi nadany w Polsce lub
uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych lub uznawany w Polsce na podstawie
zakończonej procedury nostryfikacyjnej
3) Liczba publikacji notowanych w bazie WoS nie mniejsza niż 12
4) Index Hirsha, według WoS nie niższy niż 6
5) Współautorstwo co najmniej 5 publikacji z zakresu numerycznej symulacji procesów z reakcjami
chemicznymi notowanych w WoS
6) Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w projektach badawczych związanych z modelowaniem CFD, w
tym międzynarodowych, w tym w ramach programów horyzontalnych UE potwierdzone przez kierownika
projektu
7) Znajomość oprogramowania komercyjnego Ansys-Fluent oraz darmowego Open-Foam potwierdzona
udziałem w projektach z wykorzystaniem tego oprogramowania.
8) Biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona doświadczeniem w pracy w międzynarodowych
zespołach badawczych lub doświadczeniem w prowadzeniu akademickich zajęć dydaktycznych w języku
angielskim

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na andrzej.szlek@polsl.pl