Adiunkt badawczy

Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska:
1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2022 r. poz. 574, z późn.zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej
z dnia 3 czerwca 2019 r. (j.t. Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) na stanowisku adiunkta,
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 1.10.2023,
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Techniki Cieplnej, umowa o pracę pełen etat,
4) okres zatrudnienia: od 1.10.2023 do 30.09.2025
Zadania (opis zadań w punktach):
1) analiza cyklu życia (LCA) dla procesu produkcji paliw poprzez termochemiczną konwersję biomasy
2) przygotowywanie publikacji naukowych
3) przygotowywanie raportów projektu
Wymagania:
1) Ukończone studia wyższe (magisterskie) o kierunku energetyka lub pokrewnym
2) Stopień doktora w zakresie analizy energetycznej i egzergetycznej układów wykorzystujących energię
odnawialną nadany w Polsce lub uznawany za równorzędny polskiemu na bazie umów międzynarodowych
lub na podstawie zakończonej procedury nostryfikacyjnej
3) Liczba publikacji notowanych w bazie WoS nie mniejsza niż 8
4) Współautorstwo co najmniej 5 publikacji z zakresu analizy systemowej lub kosztu termo-ekologicznego
opublikowanych w czasopismach notowanych w bazie WoS
5) Doświadczenie w pracy w projektach międzynarodowych w których realizowano zadania związane z LCA
układów termochemicznego przetwarzania biomasy
6) Biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona doświadczeniem w pracy w międzynarodowych
zespołach badawczych lub doświadczeniem w prowadzeniu akademickich zajęć dydaktycznych w języku
angielskim
Wymagane dokumenty:
1) Podanie kandydata zawierające krótkie uzasadnienie zatrudnienia
2) Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora oraz wykaz ocen ze studiów
3) Kwestionariusz osobowy (według wzoru)
4) Życiorys zawodowy i naukowy CV w języku angielskim
5) List motywacyjny w języku angielskim
6) Pozostałe potwierdzenia poświadczające spełnienie przez kandydata na ogłaszane stanowisko w/w
wymagań, w postaci dyplomów, referencji, artykułów naukowych, prezentacji konferencyjnych, publikacji
w czasopismach popularno-naukowych i branżowych
7) Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na andrzej.szlek@polsl.pl