asystent

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska:
1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2022 r. poz. 574, z późn.zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej
z dnia 3 czerwca 2019 r. (j.t. Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) na stanowisku asystenta,
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2022 r.,
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Techniki Cieplnej, umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,
4) okres zatrudnienia: od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r razem 12 miesięcy w ramach ZB7
5) realizacja zadań w ramach projektu NCBiR „Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli
eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o
algorytmy sztucznej inteligencji” (OPTI_AI_UNIT)
Zadania (opis zadań w punktach):
1) Kalibracja modelu hydrodynamicznego CFB_HEL_3D w warunkach demonstracyjnych w oparciu o dane
rzeczywiste
2) Weryfikacja działania modułu odpowiedzialnego z integrację repozytorium modelu uproszczonego 3D,
oznaczenie LB_CFB3D w warunkach demonstracyjnych z modelem hydrodynamicznego CFB_HEL_3D
3) Wsparcie merytoryczne w zakresie walidacji modeli zredukowanych w oparciu o algorytmy sztucznej
inteligencji Artificial Intelligence (AI) dla urządzeń krytycznych
4) Weryfikacja działania repozytorium: jakość odtwarzanych parametrów, szybkość działania, etc.
w warunkach demonstracyjnych
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data i
numer umowy o Dofinansowanie:
2020-06-26
umowa nr POIR.01.01.01-00-1253/19-00
Nazwa projektu Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania
dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o algorytmy sztucznej
inteligencji
Akronim projektu OPTI_AI_UNIT
5) Weryfikacja zaimplementowanych algorytmów aproksymacji do przeszukiwania repozytorium wyników
opracowanych w oparciu o modele zredukowane POD-RBF lub algorytmy sztucznej inteligencji
Wymagania:
1) Ukończone studia magisterskie na kierunku mechanika i budowa maszyn lub energetyka
2) Umiejętność modelowania przepływów wielofazowych z wykorzystaniem metod komputerowej mechaniki
płynów (CFD) potwierdzona publikacjami lub udziałem w projektach badawczych
3) Umiejętność obsługi modeli zredukowanych bazujących na sieciach neuronowych potwierdzona udziałem
w projektach naukowo-badawczych
4) Umiejętność budowy modeli opartych o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe potwierdzona udziałem
w projektach naukowo-badawczych
5) Umiejętność pisania funkcji własnych użytkownika na potrzeby programu Ansys Fluent
6) Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego formułowania wniosków
7) Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych
8) Wysoka motywacja do dalszego rozwoju i umiejętność pracy w grupie
Dodatkowe wymagania:
1) Znajomość języka angielskiego w stopniu C1 potwierdzona certyfikatami lub publikacjami
2) Kandydat powinien posiadać doświadczenie programistyczne (C, C++)
3) Predyspozycje do pracy w zespole badawczym
4) Znajomość oprogramowania Ansys FLUENT
6) Doświadczenie w zakresie wykorzystania modeli sztucznej inteligencji bazujących na scikit-learn,
TensorFlow, Keras

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wojciech.adamczyk@polsl.pl