adiunkt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: do ustalenia
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

REKTOR

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

ogłasza

KONKURS

na stanowisko adiunkta

w Instytucie Medycznym

 

I.                    Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce  /Dz. U. z 2018, poz. 1668/ oraz § 55 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

 

1.      Stopień doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu, specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz co najmniej tytuł licencjata pielęgniarstwa i mgr zdrowia publicznego,

2.      Posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

3.      Posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami (zajęcia w różnej formie wykłady, ćwiczenia, fakultety) i organizacyjne,

4.      Wykazać się aktywnością pozadydaktyczną,

5.      Co najmniej kilkuletni staż pracy.,

6.      Posiadać doświadczenie i przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szczególności z przedmiotów: anestezjologia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece; wstęp do farmakologii klinicznej; farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych; szpitalna polityka antybiotykowa; medycyna bólu; badania naukowe w pielęgniarstwie; 

 

II.                 Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1.        Podanie o pracę: na podaniu należy dopisać: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

2.      Życiorys wraz z wykazem publikacji;

3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4.      Odpisy dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych;

5.      Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w tym dokumenty potwierdzające staż pracy w szkolnictwie wyższym;

6.      Oświadczenie o spełnieniu wymagań wynikających z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. 2018  poz. 1668);

7.      Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik).

 

III. Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Rektora pokój nr 115 w godz. od 8:00:do 14:00 lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów. Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Medycznym ”. Decyduje data wpływu do Uczelni.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 sierpnia 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 6 września 2021roku.

Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Planowany termin zatrudnienia październik 2021 roku.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Niepoinformowanie o wynikach wyborów jest równoznaczne z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Regulamin przeprowadzania konkursów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Głogowie na stanowisko nauczyciela akademickiego dostępny jest na stronie Uczelni – BiP.

 

 

REKTOR

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

dr Katarzyna Rusak