Adiunkt w Instytucie Nauk Technicznych – nauki społeczne

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

 

Rektor ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie UP ogłasza

KONKURS otwarty na stanowisko

ADIUNKTA

w Instytucie Nauk Technicznych ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie UP

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz w § 73, 74 i 75 Statutu ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie UP i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

 

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa Instytut Nauk Technicznych

MIASTO: Gniezno

STANOWISKO: adiunkt

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki społeczne

DATA OGŁOSZENIA: 08.11.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.11.2022 r. – 08.12.2022 r.

SŁOWA KLUCZOWE: nauki społeczne, nauki ekonomiczne, ekonomia i finanse

 

Wymagania, które powinien spełnić kandydat:

 

1.      Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.

2.      Dokładna znajomość zagadnień związanych z procesami gospodarczymi w zakresie mikro- i makroekonomii.

3.      Doświadczenie praktyczne zdobyte w instytucjach regulujących rynek finansowy lub podobnych.

4.      Możliwość zatrudnienia w ANS im. H. Cegielskiego UP na podstawowym miejscu pracy.

 

 

Wymagane dokumenty od kandydata:

 

1. wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4. odpisy dyplomów oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu;

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie UP na podstawowym miejscu pracy;

6. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

7. informacja o kompetencjach dydaktycznych i praktycznych;

8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;

11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

 

 

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych jest Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa  ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno

dane kontaktowe: tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942

e-mail: sekretariat@ans-gniezno.edu.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: iod@ans-gniezno.edu.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów do zatrudnienia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5. Dane kandydatów nie zakwalifikowanych do zatrudnienia będą przechowywane przez 3 miesiące lub do wycofania zgody na udział w kolejnych rekrutacjach.

6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz uzyskania kopii danych. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub ich usunięcia. Każda osoba ma prawo wycofać udzieloną wcześniej zgodę, w dowolnym momencie.

7. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.

9. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

10. Po zakwalifikowaniu się do zatrudnienia, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji innych obowiązków prawnych administratora wobec pracownika.

 

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie w Rektoracie, lub nadsyłać pocztą na adres:

Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

Rektorat

ul. Wyszyńskiego 38

62-200 Gniezno

z adnotacją:   „Konkurs – nauczyciel akademicki – Instytut Nauk Technicznych” 

 

Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 09.12.2022 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.ans-gniezno.edu.pl.