ASYSTENT

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

Rektor PSW im. H. Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza
KONKURS otwarty na stanowisko
ASYSTENTA
w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie PSW im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz w § 73, 74 i 75 Statutu PSW im. H. Cegielskiego w Gnieźnie i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

INSTYTUCJA: Państwowa Szkoła Wyższa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
MIASTO: Gniezno
STANOWISKO: asystent
DZIEDZINA NAUKOWA: nauki społeczne
DATA OGŁOSZENIA: 16.11.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.11.2021 r. – 16.12.2021 r.
SŁOWA KLUCZOWE: nauki o bezpieczeństwie

Wymagania, które powinien spełnić kandydat:
1. posiadanie tytułu magistra w zakresie edukacji
2. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
3. co najmniej 10-letnie doświadczenie na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi
4. co najmniej 20-letnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa
5. co najmniej 10-letnie doświadczenie z zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego
6. co najmniej 10- letnie praktyczne doświadczenie zawodowe w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi
7. doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z analizą informacji
8. co najmniej 15-letnie doświadczenie pracy w strukturach bezpieczeństwa państwa, w tym strukturach międzynarodowych
9. możliwość zatrudnienia w PSW im. H. Cegielskiego na podstawowym miejscu pracy
Wymagane dokumenty od kandydata:

1. wniosek o zatrudnienie;
2. CV;
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. odpisy dyplomów oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu;
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w PSW im. H. Cegielskiego w Gnieźnie na podstawowym miejscu pracy;
6. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;
7. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

 

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
dane kontaktowe: tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942
e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: iod@pwsz-gniezno.edu.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów do zatrudnienia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5. Dane kandydatów nie zakwalifikowanych do zatrudnienia będą przechowywane przez 3 miesiące lub do wycofania zgody na udział w kolejnych rekrutacjach.
6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz uzyskania kopii danych. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub ich usunięcia. Każda osoba ma prawo wycofać udzieloną wcześniej zgodę, w dowolnym momencie.
7. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
9. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
10. Po zakwalifikowaniu się do zatrudnienia, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji innych obowiązków prawnych administratora wobec pracownika.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie w Rektoracie, lub nadsyłać pocztą na adres:
Państwowa Szkoła Wyższa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Rektorat
ul. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
z adnotacją: „Konkurs – nauczyciel akademicki – Instytut Nauk o Bezpieczeństwie”

Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 17.12.2021 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pwsz-gniezno.edu.pl