asystent

Fizjoterapia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85). Rektor PWSZ w Gnieźnie ogłasza KONKURS otwarty na stanowisko

ASYSTENTA w Instytucie Nauk o Zdrowiu PWSZ w Gnieźnie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz w § 73, 74 i 75 Statutu PWSZ w Gnieźnie i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

 

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu

MIASTO: Gniezno

STANOWISKO: asystent

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

(Fizjoterapia)

DATA OGŁOSZENIA: 01.07.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.07.2021 r. – 12.08.2021 r.

SŁOWA KLUCZOWE: fizjoterapia w geriatrii, fizjoterapia w psychiatrii, fizjoterapia w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej, programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych i narządu ruchu.

 

Wymagania, które powinien spełnić kandydat:

1. tytuł zawodowy magistra fizjoterapii,

2. dorobek naukowy w zakresie metod i środków dopingu stosowanych w sporcie, kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa oraz zagrożonych upadkiem z wykorzystaniem innowacyjnej terapii,

3. doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym związane z pracą fizjoterapeutyczną w lecznictwie schorzeń narządu ruchu, schorzeń w geriatrii i psychiatrii,

4. doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć z zakresu fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej, programowanie rehabilitacji w schorzeniach narządu ruchu,

5. zatrudnienie w PWSZ na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty od kandydata:

1. wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ;

4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu;

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy na kierunku Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie.

6. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

7. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;

8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;

11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

 

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie w Rektoracie, lub nadesłać pocztą na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Rektorat

ul. Wyszyńskiego 38

62-200 Gniezno

z adnotacją: „Konkurs – nauczyciel akademicki – Instytut Nauk o Zdrowiu”

Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 06.09.2021 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pwsz-gniezno.edu.pl