instruktor

Instytut Nauk o Zdrowiu
Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
  • Miejsce: Gniezno
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

 Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

 

Rektor PSW im. H. Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza

KONKURS otwarty na stanowisko

INSTRUKTORA

w Instytucie Nauk o Zdrowiu PSW im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz w § 73, 74 i 75 Statutu PSW im. H. Cegielskiego w Gnieźnie i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

 

INSTYTUCJA: Państwowa Szkoła Wyższa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu

MIASTO: Gniezno

STANOWISKO: instruktor

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

DATA OGŁOSZENIA: 10.03.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.03.2022 r. – 10.04.2022 r.

SŁOWA KLUCZOWE: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna

 

Wymagania, które powinien spełnić kandydat:

 

1.      Posiadanie tytułu zawodowego – magister pielęgniarstwa.

2.      Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

3.      Co najmniej 3 letnie doświadczenie jako nauczyciel zawodu dla kierunku pielęgniarstwo.

4.      Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

5.      Specjalizacja w dziedzinie opieki paliatywnej.

6.      Doświadczenie praktyczne z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego.

7.      Doświadczenie praktyczne z zakresu pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

8.      Instruktor symulacji medycznej.

9.      Możliwość zatrudnienia w PSW im. H. Cegielskiego na podstawowym miejscu pracy.

 

Wymagane dokumenty od kandydata:

 

1. wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4. odpisy dyplomów oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu;

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w PSW im. H. Cegielskiego w Gnieźnie na podstawowym miejscu pracy;

6. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

7. informacja o kompetencjach dydaktycznych i praktycznych;

8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;

11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

 

 

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno

dane kontaktowe: tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942

e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: iod@pwsz-gniezno.edu.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów do zatrudnienia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5. Dane kandydatów nie zakwalifikowanych do zatrudnienia będą przechowywane przez 3 miesiące lub do wycofania zgody na udział w kolejnych rekrutacjach.

6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz uzyskania kopii danych. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub ich usunięcia. Każda osoba ma prawo wycofać udzieloną wcześniej zgodę, w dowolnym momencie.

7. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.

9. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

10. Po zakwalifikowaniu się do zatrudnienia, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji innych obowiązków prawnych administratora wobec pracownika.

 

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie w Rektoracie, lub nadsyłać pocztą na adres:

Państwowa Szkoła Wyższa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Rektorat

ul. Wyszyńskiego 38

62-200 Gniezno

z adnotacją:   „Konkurs – nauczyciel akademicki – Instytut Nauk o Zdrowiu” 

 

Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 11.04.2022 r.

 

Załączniki