Instruktor stanowisko dydaktyczne

Wydział Jazzu
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
 • Miejsce: Nysa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Instruktor. Stanowisko dydaktyczne.
Nr postępowania: DSO 07/08/2023

Nasze wymagania

 • 1. dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych,
 • 2. doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu "kompozycja i aranżacja",
 • 3. przynajmniej roczne doświadczenie w nauczaniu jazzu na studiach wyższych,
 • 4. wymóg zatrudnienia w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich rodzajach studiów.
 • 2. Prowadzenie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, do których w szczególności zalicza się: konsultacje, przeprowadzanie egzaminów, kolokwiów i sprawdzianów w toku studiów, hospitacje, uczestniczenie w pracach komisji egzaminów dyplomowych.
 • 3. Udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie skierowane do JM Rektora PANS w Nysie (ze wskazaniem numeru postępowania),
 • 2. życiorys zawodowy,
 • 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • 4. dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne,
 • 5. wykaz osiągnięć artystycznych,
 • 6. oświadczenie, że PANS w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Załączniki