Instruktor stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko instruktora 1 etat w:Zakładzie Pielęgniarstwa Zachowawczego Katedry Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
1. Opis zadań:
1)terminowe opracowanie dokumentacji prowadzonych zajęć m. in. przewodników dydaktycznych w oparciu o obowiązujące efekty kształcenia, indywidualnych planów zajęć, protokołów zaliczeń i kart egzaminacyjnych;
2)realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów, przydziałem godzin i efektami kształcenia;
3)prowadzenie konsultacji i dyżurów dla studentów zgodnie z przygotowanym planem;
4)przygotowanie i organizowanie przebiegu zaliczeń i egzaminów przewidzianych w toku nauczania danego modułu;
5) współpraca z kierownikiem przedmiotu w zakresie organizacji, realizacji i zakończenia procesu dydaktycznego;
6) współpraca z Kierownikiem Zakładu przy zadaniach realizowanych w jednostce.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • doświadczenie w zawodzie pielęgniarki min. 2 lata
 • znajomość języków obcych nowożytnych –angielski na poziomie B1
 • obsługa Microsoft Office

Zakres obowiązków

 • terminowe opracowanie dokumentacji prowadzonych zajęć m. in. przewodników dydaktycznych w oparciu o obowiązujące efekty kształcenia, indywidualnych planów zajęć, protokołów zaliczeń i kart egzaminacyjnych
 • realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów, przydziałem godzin i efektami kształcenia
 • prowadzenie konsultacji i dyżurów dla studentów zgodnie z przygotowanym planem
 • przygotowanie i organizowanie przebiegu zaliczeń i egzaminów przewidzianych w toku nauczania danego modułu
 • współpraca z kierownikiem przedmiotu w zakresie organizacji, realizacji i zakończenia procesu dydaktycznego
 • współpraca z Kierownikiem Zakładu przy zadaniach realizowanych w jednostce

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony własnoręcznym podpisem
 • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych
 • skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu
 • oświadczenie o niekaralności, oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie, deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania

Załączniki