Instruktor stanowisko dydaktyczne

Wydzial Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Instruktor w Zakładzie Praktycznej Nauki Położnictwa

Nasze wymagania

  • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr 19/ 2019 z dnia 20 marca 2019 r.)

Zakres obowiązków

  • nauczyciel akademicki / pracownik dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • odpis dyplomu
  • karta kwalifikacyjna zawierającą ostatnią ocenę okresową dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i zawodowej uzyskaną w Uniwersytecie, a w przypadku braku takowej, ocena kierownika jednostki zatrudniającej; w stosunku do kandydatów spoza Uniwersytetu – opinia ostatniego pracodawcy
  • informacja o dorobku dydaktycznym

Załączniki