Instruktor stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs
na stanowisko instruktora 1 etat w:
Zakładzie Pielęgniarstwa Zachowawczego
Katedry Nauczania Pielęgniarstwa
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1. Opis zadań na stanowisku:
1) terminowe opracowanie dokumentacji prowadzonych zajęć m. in. przewodników dydaktycznych w oparciu o obowiązujące efekty kształcenia, indywidualnych planów zajęć, protokołów zaliczeń i kart egzaminacyjnych;
2) realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów, przydziałem godzin i efektami kształcenia;
3) prowadzenie konsultacji i dyżurów dla studentów zgodnie z przygotowanym planem;
4) przygotowanie i organizowanie przebiegu zaliczeń i egzaminów przewidzianych w toku nauczania danego modułu;
5) współpraca z kierownikiem przedmiotu w zakresie organizacji, realizacji i zakończenia procesu dydaktycznego;
6) współpraca z Kierownikiem Zakładu przy zadaniach realizowanych w jednostce.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa;
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • doświadczenie w zawodzie pielęgniarki min. 2 lata;
 • znajomość języków obcych nowożytnych –angielski na poziomie B1;
 • obsługa Microsoft Office.

Zakres obowiązków

 • terminowe opracowanie dokumentacji prowadzonych zajęć m. in. przewodników dydaktycznych w oparciu o obowiązujące efekty kształcenia, indywidualnych planów zajęć, protokołów zaliczeń i kart egzaminacyjnych;
 • realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów, przydziałem godzin i efektami kształcenia
 • prowadzenie konsultacji i dyżurów dla studentów zgodnie z przygotowanym planem;
 • przygotowanie i organizowanie przebiegu zaliczeń i egzaminów przewidzianych w toku nauczania danego modułu;
 • współpraca z kierownikiem przedmiotu w zakresie organizacji, realizacji i zakończenia procesu dydaktycznego;
 • współpraca z Kierownikiem Zakładu przy zadaniach realizowanych w jednostce.

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy;
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;
 • skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu;
 • oświadczenie o niekaralności, oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie, deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania.

Załączniki