Instruktor stanowisko dydaktyczne

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku, Wydział Nauk o Zdrowiu
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
 • Miejsce: Włocławek
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

zgodnie z załącznikiem

Nasze wymagania

 • 1) wykształcenie magister pielęgniarstwa z aktualnym prawem wykonywania zawodu pielęgniarki (kserokopia dyplomu i prawa wykonywania zawodu);
 • 2) doświadczenie w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych: zajęć praktycznych ze studentami kierunku pielęgniarstwo (oświadczenie kandydata);
 • 3) znajomość obsługi platform do pracy zdalnej minimum Teams, Moodle (oświadczenie kandydata);
 • 4) praktyczne (fakultatywnie dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy) minimum roczne doświadczenie zawodowe i aktualne zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki/ pielęgniarza w podmiocie leczniczym, w oddziałach intensywnej opieki medycznej (zaświadczenie o okresie zatrudnienia z podmiotu leczniczego);
 • 5) dyspozycyjność do realizacji zajęć dydaktycznych w dni powszednie oraz w weekendy (oświadczenie kandydata);
 • 6) biegła znajomość języka polskiego (oświadczenie kandydata);
 • 7) gotowość do podjęcia pracy jako podstawowym miejscu pracy (oświadczenie kandydata).

Mile widziane

 • 1) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć - poziom biegłości B2 (oświadczenie kandydata);
 • 2) specjalizacja zawodowa w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub w trakcie specjalizacji (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie od organizatora kształcenia);
 • 3) zatrudnienie w podmiocie leczniczym w oddziałach intensywnej opieki medycznej, w których podejmowane jest wobec pacjentów leczenie w stanach zagrożenia życia, niewydolności oddechowej, w tym wentylacja mechaniczna, terapia niewydolności narządowej, przed i po przeszczepieniu narządów, leczenie nerkozastępcze, żywieniowe, terapia ostrych i przewlekłych chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, chorób metabolicznych, umożliwiające realizację zajęć praktycznych ze studentami kierunku pielęgniarstwo PANS we Włocławku i weryfikację efektów uczenia się (zaświadczenie z podmiotu leczniczego);
 • 4) kompetencje w zakresie weryfikacji efektów uczenia się na kierunku pielęgniarstwo z wykorzystaniem symulacji medycznej (oświadczenie kandydata)
 • 5) ukończone specjalistyczne kursy umożliwiające podnoszenie jakości kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo (kserokopia dyplomów/certyfikatów).

Zakres obowiązków

 • Od Kandydatki/Kandydata oczekuje się: - w zakresie działalności dydaktycznej prowadzenia różnorodnych zajęć dydaktycznych; - prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy, w wymiarze rocznym określonym dla danego stanowiska pracy, udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów studiów, terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów, opracowywanie materiałów dydaktycznych, prowadzenie konsultacji, dyżurów dydaktycznych, udział w hospitacjach, przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów uczenia się, nadzorowanie opracowywania przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych pod względem merytorycznym i metodycznym, promotorstwo, recenzowanie oraz udział w komisjach egzaminacyjnych egzaminów dyplomowych, opieka nad studentem studiującym według indywidualnej organizacji studiów, opieka nad kołami naukowymi, projektowanie i uruchamianie stanowisk laboratoryjnych, doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się, dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, gromadzenie i przechowywanie zgodnie z procedurą dokumentacji potwierdzającej uzyskanie przez studentów efektów uczenia się, określonych w programie studiów; - w zakresie działalności organizacyjnej: organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych Uczelni, organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności naukowej, inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni i jej promocji; - przestrzeganie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej; - ustawiczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych; - wykonywanie innych obowiązków określonych w wewnętrznych przepisach PANS we Włocławku; - wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora i innych przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie do Rektora o przystąpieniu do konkursu; 2) życiorys zawodowy; 3) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu i/lub stopnia naukowego potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata (wszystkie dyplomy od magisterskiego do ostatnio otrzymanego); 4) autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata z wykazem publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron); 5) dokumenty potwierdzające dorobek praktyczny, jeżeli jest wymagany; 6) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 113 oraz w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 7) oświadczenie stwierdzające, że Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku wygrania konkursu; 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji; 9) oświadczenie o podjęciu zatrudnienia na warunkach określonych przez Uczelnię; 10) wyniki ocen studentów i doktorantów na temat nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem, jeżeli kandydat podlegał takiej ocenie w ciągu ostatnich czterech lat kalendarzowych poprzedzających zgłoszenie do konkursu lub oświadczenie, iż kandydat we wskazanym okresie takiej ocenie nie podlegał; 11) kserokopie innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie kandydata oraz inne oświadczenia, jeżeli są wymagane; 12) oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, przy czym obowiązek złożenia takiego oświadczenia dotyczy tylko osób nie posiadających obywatelstwa polskiego.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
  ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek
  lub składać bezpośrednio w Biurze ds. Pracowniczych,
  lub przesłać na adres na epuap: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pwsz_we_wloclawku