Instruktor stanowisko dydaktyczne

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko instruktora w grupie pracowników dydaktycznych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny, wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • dostęp do infrastruktury dydaktycznej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego
 • informacja o posiadanym dorobku zawodowym oraz informacje o przygotowaniu do prowadzenia pracy dydaktycznej
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ

Załączniki