instruktor

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Konkurs na stanowisko: INSTRUKTOR

Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ogłasza konkurs na stanowisko INSTRUKTORA w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.

Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy:
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109, Wrocław.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętymi standardami, programami kształcenia, planem studiów oraz rozkładem zajęć, w ramach przewidzianego pensum;
• udział w różnych formach kształcenia oraz przygotowanie i realizacja zaliczeń i konsultacji;
• opracowanie i prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i metodycznej;
• opracowywanie materiałów planistycznych, analitycznych i sprawozdań z prowadzonej działalności dydaktycznej;
• posługiwanie się elementami systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania Uczelnią w obszarze planowania, ewidencjonowania i rozliczenia procesu dydaktycznego,
a także obiegu dokumentów w zakresie swoich kompetencji.

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:
• ukończone studia wyższe;
• posiadanie uprawnień ratownika medycznego;
• deklaracja pracy na pełnym etacie w AWL, jako podstawowym miejscu pracy;
• umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Mile widziane (dodatkowe kompetencje):
• posiadanie tytułu instruktora CLS, nadanego przez Wojskowe Centrum Kształcenia
Medycznego w Łodzi lub międzynarodową organizację NAMIT;
• odbyte szkolenia z zakresu medycyny taktycznej;
• odbyte kursy instruktora pierwszej pomocy, ratownika górskiego, ratownika wodnego;
• umiejętność pracy w zespole.

Termin składania dokumentów: do dnia 30.11.2020 r. do godz.11.00

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.

Dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie naukowe i dydaktyczne, (w przypadku kandydatury zagranicznej, gdy dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wrazz tłumaczeniem przysięgłym, w przypadku, gdy tytuł naukowy został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu naukowego lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce), oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej (dotyczy kandydatów nie będących obywatelami polskimi).

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym
z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.
1. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan:
– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
6. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.