instruktor

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ogłasza Konkurs Otwarty na stanowisko instruktora
w zakresie akompaniamentu w specjalnościach pedagogika baletowa oraz choreografia i teoria tańca na kierunku TANIEC
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. 2018, poz. 1668),  posiadają stopień magistra na kierunku Instrumentalistyka, w specjalności gra na fortepianie  wykazują się doświadczeniem w pracy pianisty-akompaniatora na poziomie akademickim,  wykazują się osiągnięciami i dorobkiem w działalności artystycznej. Wymagane dokumenty: 1. Zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Rektora UMFC. 2. Poświadczona kopia dyplomu uzyskania stopnia magistra w dziedzinie sztuk muzycznych, specjalność gra na fortepianie. 3. Dokumentacja dorobku artystycznego, dydaktycznego. 4. Dokument potwierdzający staż pracy w szkolnictwie wyższym. 5. Kwestionariusz osobowy (zgodnie z wzorem UMFC). 6. Curriculum vitae. 7. Oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w Konkursie (zgodnie z wzorem UMFC). 8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie z wzorem UMFC). Wzory wymaganych oświadczeń i stosowanych formularzy do pobrania na stronie www.chopin.edu.pl w zakładce „Praca w UMFC”. Kandydat zobowiązany jest do:
 zaprezentowania umiejętności akompaniamentu do różnych technik, stylów i form tańca oraz umiejętności improwizacji na zadany temat,
 odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty należy składać do dnia 25.08.2019 r. w Biurze Rektora i Senatu UMFC, pok. 205, w budynku UMFC, ul. Okólnik 2 w Warszawie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 16.09.2019 r. Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia na stanowisku instruktora. Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie Otwartym Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2 w Warszawie. Administrator danych informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl. 2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit a RODO) oraz określonych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) tj. odpowiednio dla określonych stanowisk, m.in.: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. (Dz. U. 2018.poz.1668 z poźn.zm.) oraz Ustawy z dn.26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z poźn.zm.) w celu realizacji procesu rekrutacji oraz kontaktu z Państwem. 3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaangażowanych w procesy rekrutacyjne. 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej, a w przypadku danych, które przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej cofnięcia. 5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa). 6. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. 7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@chopin.edu.pl lub kadry@chopin.edu.pl a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2 w Warszawie. 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.