instruktor

Wydział Nauk Medycznych
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W OPOLU

Opole, dn. 14.09.2018 r.

Na podstawie art. 118 a ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 30 października 2017 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, za zgodą Rektora,
ogłasza konkurs na stanowiska
instruktora na kierunku pielęgniarstwo (1 etat)
Osoby ubiegające się o stanowisko instruktora powinny przedłożyć:
a) zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału,
b) podanie do Rektora o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
c) życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej (cv),
d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska (dyplom pielęgniarki/licencjata pielęgniarstwa oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo – kserokopie/oryginały do wglądu w czasie rozmowy konkursowej),
e) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (kserokopia/oryginał do wglądu w czasie rozmowy konkursowej),
f) dokumenty poświadczające posiadaną specjalizację/kursy kwalifikacyjne,
g) wykaz dorobku naukowego (za ostatnie dwa lata) i zawodowego kandydata,
h) świadectwa pracy (kserokopie/ oryginały do wglądu w czasie rozmowy konkursowej),
i) oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
j) informację o zamiarze wykonywania/nie wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej,
k) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie internetowej Uczelni w zakładce „PRACA”,
l) oświadczenie o niekaralności.
Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy przesłać, w zamkniętych kopertach i ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem, na adres:
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68,
45-060 Opole (Biuro Dziekana – p.208)
Termin składania dokumentów upływa w dniu 20 września 2018 r.
Rozmowa konkursowa odbędzie się w dniu 21 września 2018 r. O godzinie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę tylko tych kandydatów, którzy zostaną wybrani na podstawie analizy dostarczonych dokumentów.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 24 września 2018 r.
O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej w ciągu jednego tygodnia od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.