instruktor

Instytut Nauk o Zdrowiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), w Statucie PWSZ w Nysie oraz:

– posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich w zakresie kosmetologii lub pokrewne,
– legitymują się, co najmniej, 5 letnim doświadczeniem dydaktycznym z zakresu prowadzenia
zajęć ze studentami z kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, wizażu i stylizacji,
– mają, co najmniej, 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy kosmetologa zdobyte poza
szkolnictwem wyższym,
– legitymują się doświadczeniem i umiejętnościami w wykonywaniu zabiegów z zakresu,
kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej, wizażu i stylizacji, potwierdzonym
dyplomami i certyfikatami ukończonych kursów i szkoleń,
– wykazują dyspozycyjność,
– wykazują gotowość podjęcia pracy na I etacie.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

a) podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie,
b) Curriculum Vitae,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne,
e) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe poza szkolnictwem wyższym,
f) oświadczenie, że PWSZ w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
wygrania konkursu.

Oferty należy przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS, lub składać osobiście.

Planowany termin zatrudnienia: od dnia 01.10.2018 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
Po zakończeniu procedury konkursowej dokumentów kandydatów nie zwraca się, pozostają
w aktach postępowania konkursowego.