instruktor

Instytut Nauk Medycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Wymagane są umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku praktycznym, jakim jest pielęgniarstwo, tj. prowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego. Kandydat poprowadzi dyplomantów w pisaniu prac licencjackich na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Kandydat będzie przejawiał aktywność w prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu, nauk medycznych i w zakresie pielęgniarstwa.

Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), w Statucie PWSZ w Nysie oraz:

– posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
– legitymują się tytułem magistra pielęgniarstwa,
– posiadają specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego (co najmniej
rozpoczęta),
– mają 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki, w tym w oddziale
chirurgicznym,
– mają doświadczenie dydaktyczne na kierunku pielęgniarstwo.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

a) podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie,
b) Curriculum Vitae,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne,
e) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe poza szkolnictwem wyższym,
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego,
g) oświadczenie, że PWSZ w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
wygrania konkursu.

Oferty należy przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS, lub składać osobiście.

Planowany termin zatrudnienia: od dnia 01.10.2018 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
Po zakończeniu procedury konkursowej dokumentów kandydatów nie zwraca się, pozostają
w aktach postępowania konkursowego.