instruktor

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Najnowsze ogłoszenia

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

 INSTYTUCJA: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 MIASTO: Warszawa
 STANOWISKO: instruktor SWFiS – nauczyciel akademicki
 LICZBA STANOWISK: 1
 DYSCYPLINA NAUKOWA: magister wychowania fizycznego AWF, nauki o kulturze fizycznej
 DATA OGŁOSZENIA: 03.12.2020
 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.01.2021
 LINK DO STRONY: www.wiadomosci.sggw.pl
SŁOWA KLUCZOWE: magister wychowania fizycznego, instruktor sportu, fizjoterapeuta, dydaktyka szkoły wyższej, nauczyciel akademicki

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni magistra wychowania fizycznego po Akademii Wychowania Fizycznego, na stanowisku instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, na czas określony z możliwością przedłużenia umowy, w wymiarze pełnego etatu, do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sekcji sportowych, wymagane posiadanie odpowiednich kwalifikacji wynikających z udokumentowanych uprawnień instruktorskich lub trenerskich w konkretnej dyscyplinie sportu.
Wymagania i kwalifikacje:
 ukończone studia wyższe – Akademia Wychowania Fizycznego na kierunku Wychowanie Fizyczne
 mile widziane praktyczne doświadczenie zawodowe np.: prowadzenie zajęć dydaktycznych na innych uczelniach wyższych lub w szkołach średnich, gimnazjach, szkołach podstawowych;
 atutem kandydatów może być posiadanie uprawnień trenerskich z zakresu piłki ręcznej, badmintona lub aerobiku sportowego
 posiadanie uprawnień instruktorskich lub trenerskich w zakresie różnych dyscyplin sportowych;
 umiejętność obsługi sprzętu komputerowego, obsługa programów Excel, Word itp.;
 umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy;
 znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższej;
 biegła znajomość języka polskiego oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 posiadają tytuł magistra wychowania fizycznego;
 zadeklarują Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrażą zgodę na zaliczenie ich do minimum kadrowego.
Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm oraz w Statucie SGGW i powinny złożyć w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu SGGW, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, budynek Obiektów Sportowych, pok.103lub pok. 104 w godzinach 10:00-14:00lub mailowo na adres swfs@sggw.pl
w terminie do dnia 17 stycznia 2021 roku, następujące dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW;
2. życiorys dydaktyczno-zawodowy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
3. odpis dyplomu (kserokopia);
4. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, opinie i listy rekomendacyjne, potwierdzenia dorobku);
5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
6. Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)"
7. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW).

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: tel. +48 22 5935830 / +48 22 5935831w godzinach 10:00-14:00 lub drogą elektroniczną swfs@sggw.pl
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty, zapraszając jednocześnie na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić żadnego kandydata do zatrudnienia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 20 stycznia 2021 r.