adiunkt

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA
w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2021, poz. 478).

Wymagania kwalifikacyjne:
–        posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse (dziedzina nauk społecznych),

–        aktualny potwierdzony dorobek naukowo-badawczy,

–        osiągnięcia dydaktyczne (doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: Finanse publiczne, Rynki i instrumenty finansowe, Finanse,

–        posiadanie udokumentowanego doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią                 w zakresie proponowanych zajęć,

–        posiadanie 5-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,

–        znajomość obsługi oprogramowania specjalistycznego (Comarch. Symfonia) i doświadczenie       w pracy zdalnej w prowadzeniu różnych form zajęć.

2.       Wykaz wymaganych dokumentów:

–        deklaracja przystąpienia do konkursu,

–        podanie skierowane do Rektora,

–        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie: mgr, dr/lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

–        Curriculum Vitae,

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–        oświadczenie o niekaralności,

–        udokumentowane doświadczenie zawodowe,

–        klauzula zgody dla kandydatów do pracy,

–        wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

–        oświadczenie kandydata, że Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna                            im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu. 

–        oświadczenie o dyspozycyjności,

3.       Miejsce i termin składania dokumentów:

–        osobiście w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław z dopiskiem KONKURS – ADIUNKT (Finanse i rachunkowość),

–        listownie na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław z dopiskiem Instytut Ekonomii i Zarządzania – KONKURS – ADIUNKT (Finanse i rachunkowość)

–        mailem na adres: iez@pwste.edu.pl

Termin składania dokumentów będzie zachowany pod warunkiem wpływu do Uczelni  do dnia 30.08.2022 r.   (wtorek).  Szczegółowych informacji udziela: Instytut Ekonomii i Zarządzania, tel. 16 624-46-48. Wzory wymaganych dokumentów można pobrać ze strony www.pwste.edu.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie bez podania przyczyny. Rozstrzygnięcie konkursu, które nastąpi do dnia 15.09.2022 r., nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z PWSTE w Jarosławiu. Ostateczną decyzję podejmuje JM Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie, że jednym z kryteriów rozstrzygających konkurs może być prezentacja wykładu (koncepcji ćwiczeń) w celu weryfikacji umiejętności dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iez@pwste.edu.pl