Adiunkt

Instytut Inżynierii Technicznej
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO –

-ADIUNKT   (automatyka i elektronika praktyczna)

w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej

 im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 

            Ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

1. Wymagania kwalifikacyjne:

– posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika lub informatyka techniczna i telekomunikacja o specjalnościach algorytmy estymacji i sterowania, programowanie sterowników, automatyka i robotyka, sztuczna inteligencja

– aktualny dorobek naukowy,

–    osiągnięcia dydaktyczne,

–    posiadanie stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,

–    posiadanie doświadczenia zawodowego.

 

2 .Wykaz wymaganych dokumentów:

–    deklaracja przystąpienia do konkursu

–    podanie skierowane do Rektora,

–    Curriculum Vitae,

–    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie: mgr, dr

–    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–    oświadczenie o niekaralności,

–    klauzula zgody dla kandydatów do pracy,

–    wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

–    udokumentowane doświadczenie zawodowe,

–    oświadczenie kandydata, że Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

–    oświadczenie o dyspozycyjności.

 

3. Miejsce i termin składania dokumentów:

–    osobiście w siedzibie Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej 
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16   37-500 Jarosław – sekretariat Instytutu Inżynierii Technicznej z dopiskiem KONKURS – ADIUNKT (automatyka i elektronika praktyczna) ).

–    listownie na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16  37-500 Jarosław
z dopiskiem KONKURS – ADIUNKT (automatyka i elektronika praktyczna) .

–    E-mailem na adres: iit@pwste.edu.pl

Termin składania dokumentów będzie zachowany pod warunkiem wpływu do Uczelni  do dnia  01.09.2022.

Szczegółowych informacji udziela: dr inż. Marek Banaś tel. 16 624 46 57 , 16 624 46 51

Wzory wymaganych dokumentów można pobrać ze strony www.pwste.edu.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu, które nastąpi do dnia 15.09.2022 r., nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z PWSTE w Jarosławiu. Ostateczną decyzję podejmuje JM Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie, że jednym z kryteriów rozstrzygających konkurs może być prezentacja wykładu (koncepcji ćwiczeń) w celu weryfikacji umiejętności dydaktycznych.

Jarosław, dnia  29.07.2022 r.                                                                                          Dyrektor

                                                                                                                        Instytutu Inżynierii Technicznej

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pwste.edu.pl.